AMD Strela

 

Инвеститорите веруваат во економските потенцијали на Македонија

Инвеститорите веруваат во економските потенцијали на Македонија
Објавено на: 13 Apr 2018

Инвестициската група Galena Resource Equities Limited („Galena“),која е подружницанаTrafigura Group купи 20% од акциите од Еуромакс Ресорсис. Износотод инвестицијата  ќесекористи за континуиранразвојна рудникот за злато и бакар Иловица-Штука и заопштикорпоративницели на компанијата.

Со влезот на свеж капитал во Еуромакс Ресорсис, компанијата која ја поседува концесијата за проектот за развој и злато Иловица–Штука, инвеститорите јасно порачуваат дека веруваат во добрата бизнис клима и потенцијалите за развој на Македонија, во интерес на локалното население, а согласно највисоките принципи за заштита на животната средина.

Европската банка за обнова и развој (ЕБРД), продолжува да биде значаен акционер поседува над 19% од проектот, а присуството на оваа реномирана институција дополнително гарантира почитување на високите стандарди за заштита на животната средина, согласно  македонската и  европската регулатива. ЕБРД ја покажува својата континуирана поддршка на овој преокт, докажувајќи го тоа со согласност за зголемувајќи го времето за враќање на заемот.

Ставањето на овој проект високо на  агендата на Владата е од голема важност, имајќи предвид дека поради политичката криза одредени процедури беа без напредок веќе подолг временски период, поради што беше и забавен развојот на проектот.

Компанијата одлучи да се откаже од употребата на цијанид, употребувајќи модерна рударска технологија, а преку работата на рудникот ќе придонесе за развој на економијата што ќе резултира со раст на бруто домашниот производ од 3% на годишно ниво. Истовремено, компанијатасметадекагиимадоставеноситенеопходнидокументишто произлегуваат од концесијата, а коиможеадаседостават, имајќипредвиддекаодреденипроцесидоцнеапорадиполитичкатакризавоМакедонија и ограниченатамоќнаодлучувањенатехничкатаВладакојабешепоставенапорадидржавнатаКомисијазаборбапротивкорупцијата.

Свои удели во проектот имаат и реномираните: британски инвестициски фонд Ора капитал со 16,4%, Американскиот инвестициски фонд Екинокс партнерс со 9,8%, Инвест банка, исто така од Велика Британија, со 6,8%, менаџерски тим составен од членови на Ротшилд банката, Еуропиен Голдфилдс, Соситете женерал и Стандард банката со удел од 10,3%, и останати институционални и индувидуални инвеститори од САД и Канада со 39,5%. Проектот дополнително е поддржан преку кредитни линии и од Ројал Голд, реномирана компанија од САД, котирана на НАСДАК-берзанскиот индекс.

ЕуромакссонетрпениеочекувадапродолжисоконструктивнасоработкасоВладатасоцелдасеизнајдезаемноприфатливорешениезаситеотворенипрашањаворамкитенавладеењетонаправотозаспроведувањенаовојпроект, штоќебидеодголемнационаленинтерес и значењезапозитивниотекономскиразвојнаМакедонија, истовременообезбедувајќистандардинадониеутврдениод ЕУ,одржливазаштитанаживотнатасредина, и што е најважно, заштитанајавнотоздравјенанаселението.

 За Galena Asset Management S.A.

Galena Asset Management S.A. е инвестицискагранкаво целосна сопственостнаTrafiguraGroup, водечка светска трговска фирмазастоки, и е овластена и регулиранаод страна на Швајцарскатаагенција занадзорнадфинансискиотпазар (FINMA). ПовеќеодеднадеценијаGalena работинафинансиските и стоковите берзи, овозможувајќиимнаводечкитеинституционалниинвеститорипристапдоможноститезаинвестирањезаедносоTrafiguraGroup прекуфондови илиуправуванисметки.Специјалистите зауправувањесо портфолиото на Galena имаатизграденозначителноискуствовоиндустријата за метали, минерали, нафта,превози инфраструктура. Galena делуванезависно, ноцрпи придобивкиододносот соTrafigura, нејзиниотглавенинвеститор.

Galena иманеспоредливпристапдокомерцијалната и техничкатаекспертизанаTrafigura Group вочеличната индустрија и во индустријата за обоени метали. Инвестициските професионалци имаат способност да го искористат глобалното присуство на Trafiguraсо 61 канцеларија во 36 земји и се потпираат на цврстиот углед на групацијата. Фондот инвестира глобално и, обично ,во компаниите во кои инвестира активно интервенира во стратешка насока.

Trafigura е партнерсо ограничена одговорност вофондот.Посетете: www.galena-invest.com.

Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK