AMD Strela

 

ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС ОД ЛОКАЛНИ ДОБАВУВАЧИ И ПОДИЗВЕДУВАЧИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОЕКТОТ ИЛОВИЦА - ШТУКА

ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС ОД ЛОКАЛНИ ДОБАВУВАЧИ И ПОДИЗВЕДУВАЧИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОЕКТОТ ИЛОВИЦА - ШТУКА
Објавено на: 04 Nov 2018

КОМЕРЦИЈАЛЕН ОГЛАС

Компанијата „Еуромакс Ресоурцес“, концесионер за проектот Иловица – Штука ги повикува сите правни лица во струмичкиот регион да го изразат нивниот интерес за проектот и да се пријават во нашата локална канцеларија во Струмица.

 Во оваа фаза, Еуромакс Ресоурцес ќе врши регистрација на потенцијалните компании со кои ќе соработува во реализацијата на идните активности за развој на рудникот Иловица – Штука.

 Во следната фаза ќе се премине кон тендерски процес на селекција на компаниите, започнувајќи со претквалфикација и селекција на соодветните компании, процес кој ќе биде усогласен со меѓународните процедури што компанијата се обврзува да ги следи.

 Основните стоки и услуги и приближните количини што ќе бидат потребни се претставени во табелата: 

Почетни работи во експлоатација (пред-раскривање, првите две години) и изградба на иницијална брана на хидројаловиште

10.300.000 m3

Земјени работи на постројката за подготовка наминерални суровини и инфраструктурата

980.000 m3

Извозни патишта(неасфалтирани)

12 km

Армиран бетон

40.000m3

Челични конструкции

2.500 t

Метални плочи и резервоари

550 t

Цевки

50.000m (челик) 15.000m (HDPE) + 400 вентили

Транспортни ленти, челични и сите машински/електрични составни делови

2.000 m

HDPE мембрана за хидројаловиште

200 hа

Машинска инсталација

500 парчиња од секое поединечно парче опрема

Електрична инсталација и инструментариум

160 km кабли и нивно поставување + 10.000 парчиња опрема

Згради – канцеларии, работилници, магацини

2.500 m2вкупно подна површина

110 kV далноводи

34 km

Цевковод за снабување со вода

20 km

Пристапни патишта (асфалтирани и неасфалтирани)

10 km

Логистика – меѓународна и домашна

400 - 500 товaрења (во контејнери/како посебни делови)

Услуги за детално проектирање (основен проект)

Проекти за рударски, градежни, машински, електрични работи, проекти за објекти и инфраструктура

 Ги повикуваме сите заинтересирани компании за соработка да се регистрираат во локалната канцеларија на Еуромакс во Струмица на улица „Гоце Делчев“ бр. 58 најдоцна до 31.12.2018.

 

Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK