fbpx

Tags : спортски здруженија

ЈАВЕН ПОВИК до спортските здруженија и други правни лица во

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија број 5/02“),  член 39 од Статутот на Општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица”  бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) и Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2024 […]