fbpx

Tags : загадување

Загадувањето на воздухот на дневен ред на седница на Локалниот

Состојбата со аерозагадувањето беше главната тема на денешната 15-та работна конференција на Локалниот совет за превенција на општина Струмица. На конференцијата покрај редовни членови на Советот, присуствуваа претставници од граѓанскиот сектор, граѓани, претставници на надлежни институциии, како Македонски шуми, Државниот инспекторат за животна средина и локалните инспекции. По дебатата за актуелната состојба, причините и решенијата, […]

МЖСПП: Стапуваат на сила препораките и мерките за надминат праг

Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови  на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е […]

Стапуваат на сила препораките и мерките за надминување на праг

Владата на Република Северна Македонија, согласно информацијата на Министерството за животна средина и просторно планирање за надминување на прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 150 микрограми на метар кубен во текот на два последователни денови) на мерните места во Скопје – Центар и Лисиче, Кичево, Кавадарци и Струмица […]