fbpx

Tags : Електродистрибуција

Оглас за вработување на електро-монтер во Енерго Центар во Струмица

КАРИЕРА ВО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈАЗа потребите на Корисничкиот Енерго Центар во Струмица во Група 2, бараме:ЕЛЕКТРО-МОНТЕР ВО СТРУМИЦА (М/Ж)Работни задачи:Исклучување и повторно вклучување на корисници на дистрибутивната мрежаОтчитување на податоци од броилаКонтрола на приклучоци и мерни местаЗамена на броила на кориснициПрием, обработка, чување, ажурирање, средување на документацијаПомош при отстранување дефектиОткривање и пријавување неправилности на електроенергетски објекти и […]