fbpx

Tags : Заштита од корупција

Објавено најновото истражување во рамки на проектот „Заштита од корупција“

Центарот за граѓански комуникации во рамки на проектот „Заштита од корупција“ го објави новото истражување кое се однесува за буџетската ставка 463 на општините. Истражувањето  покажа дека преку буџетската ставка 463 – наречена „Трансфери до невладини организации“ во 2022 година доделиле 6,6 милиони евра. Поконкретно, истражувањето ги покажа следниве клучни наоди: Здруженијата на граѓани и […]