fbpx

Со одржувањето на инфо денот Центарот за развој на ЈИПР ја означи успешната имплементација на проектот „ХЕЛП“

 Со одржувањето на инфо денот Центарот за развој на ЈИПР ја означи успешната имплементација на проектот „ХЕЛП“

Центарот за развој на ЈИПР во изминатите неколку години интензивно работеше кон обезбедување на современа инфраструктура и опрема за управување со кризи која всушност беше главната цел на проектот “Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – ХЕЛП“.

Имплементираните активности и постигнатите резултати од проектот се презентираа на инфо денот кој се организираше на 26 октомври 2021 година и кој настан всушност ја означи успешната имплементација на проектот „ХЕЛП“.

Една од главните активности по проектот беше набавка и поставување на Команден центар опремен со најсовремена опрема која ќе овозможи зголемена одговорност, брзо реагирање, современи методи и координација на човечките ресурси во процесот на справувањето со кризи кој е сложен процес и бара вклученост на сите надлежни институции, како на регионално така и на национално ниво.

Во рамките на проектот беа подготвени и постери со инструкции за тоа како да се реагира во услови на пожар и земјотрес и истите беа дистрибуирани низ општините, сите основни и средни училишта, како и низ други јавни згради во Југоисточниот регион.

Исто така беа подготвени и национални и прекугранични протоколи за комуникација, соработка и координација и Планови за управување со кризи за целиот Југоисточен регион кои ќе овозможат да се има однапред утврдени јасни инструкции за тоа што треба да се направи и каков процес треба да се следи, бидејќи во услови на кризи навремената акција е најбитна, а управувањето со времето е многу важно.

Официјално проектот завршува на 31 октомври 2021 година, а истиот е финасиран од Европска Унија и Националните Фондови на земјите учеснички преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република Северна Македонија 2014-2020.

Share via
Copy link