fbpx

Според пописот во државата има вдовици и вдовци и разведени на возраст од 15 до 19 години

 Според пописот во државата има вдовици и вдовци и разведени на возраст од 15 до 19 години

Државниот завод за статистика денес објави нов сет на податоци од Попис 2021 кои се однесуваат на брачниот статус на населението, бројот на живородени деца и миграциите внатре во државата.

Еве неколку интересни факти:

Според Пописот 2021,  во вкупното резидентно население на возраст од 15 години и повеќе, според брачниот статус, 23. 8 % се неженети/ немажени, 65.3% се мажени /женети, 7.2% се вдовци / вдовици и 1.6% се разведени. Регистрирани се и  вкупно 3 случаи на вдовци/ вдовици   и 13 случаи на рaзведени во возрасната група од 15 -19 години.

Во вкупното резидентно население на возраст од 15 години и повеќе, 98.4 % живеат во брачна заедница, а 1.6% во вонбрачна заедница.

81.1% од вкупното резидентно население изјавиле дека не се селеле (автохтоно население), а 11,7% дека се доселиле во местото на вообичаено живеење.

Според местото на раѓање, 90% од вкупното резидентно население се родени во Република Северна Македонија.

Деталните податоци можете да ги најдете на следниот линк:

https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Popisi__Popis2021__NaselenieVkupno__Naselenie__Demografija/

https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Popisi__Popis2021__NaselenieVkupno__Naselenie__Demografija/

Share via
Copy link