fbpx

Училиштата во Василево и Нова Маала добија кабинети по биологија и хемија

 Училиштата во Василево и Нова Маала добија кабинети по биологија и хемија

Градоначалникот на општина Василево Славе Андонов беше во посета на ООУ „Гоце Делчев“, во Василево каде заедно со директорот Дејан Стојанов и дел од стручните служби го посети новиот кабинет по биологија и хемија, кој училиштето го доби во рамки на Проектот  на МОН за унапредување на основното образовани, реализиран во партнерство со училиштето, општината  и финанисиран од Светска банка. Иста таков кабинет доби и ООУ „Атанас Нивичански“,  Нова Маала.

Според информацијата од стручните служби, кабинетите се наменети за изведување на настава по предметите биологија и хемија, а делумно и за потребите на настава по физика и математика.

За нивно целосно ставање во функција неопходно е доопремување со неопходни нагледни средства и материјали за практично изведување на наставата по споменатите училишни предмети, со што би се постигнала целта – поквалитетна настава и постигање на подобруи резултати од страна на учениците.

Share via
Copy link