fbpx

„НОВУС“ со нов проект: “Нова генерација на силни и гласни млади!”

 „НОВУС“ со нов проект: “Нова генерација на силни и гласни млади!”

Центарот за истражување и анализа НОВУС започна со имплементација на нов проект Нова генерација на силни и гласни млади! финансиски поддржан од Агенција за млади и спорт.

Вкупната вредност на проектот изнесува 299,360.00денари (4850 ЕУР). Главна цел на проектот е зајакнување на капацитетите на локалните младински структури и зголемување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки на локално и национално ниво, како и зголемување на младинското учество и активизам преку развој на практики насочени кон слобода на изразување, како и различни младински иницијативи за промена на состојбите во заедницата.

Целна група на проектот се млади од Струмичкиот микро-регион, млади од ранливи категории на граѓани; младински организации од урбани и рурални средини; млади од општинската и јавната администрација; средните општински училишта, општината, јавните претпријатија и сите јавни локални институции; бизнис заедницата и медиумите.

Преку овој проект ќе се поддигне свеста  за достапните инструменти за организирано делување на младите во рамките на силни младински организации кое ќе доведе до градење на нивните капацитети и зголемување на нивното учеството е во процесот на креирање на локалните политики.

Во проектот ќе бидат вклучени 3 ментори од средните основни училишта од Струмица, под чиешто менторство повеќе од 30 ученици ќе поминат 4 обуки, а понатаму истите ќе имаат можност да развијат и спроведат 12 младински иницијативи со цел подигање на свеста за значењето и важноста на младинскиот активизам и учество, од кои 4 ќе се селектираат да се реализираат во рамките на овој проект.

Резултатите ќе бидат промовирани на јавен настан пред сите релевантни страни инволвирани во процесите на младинско учество и активизам, локална администрација, образовни и младински организации и млади.

Share via
Copy link